martedì 12 settembre 2023

Tiskovno sporočilo - Pressemitteilung

 arodni svet še enkrat o četrti kitici deželne himne 

Te dni je v Spodnji Avstriji končala svoje delo komisija zgodovinarjev, ki jo je ustanovila zvezna dežela. 

Ugotovila je, da besedilo spodnjeavstrijske himne ni problematično, ampak da se je treba kritično baviti  z avtorjem himne. Franz Karl Ginzkey je bil namreč član zloglasne NSDAP in je poleg tega pozdravil  priključitev Avstrije Nemčiji. 

Podobno je na Gradiščanskem, saj je avtor besedila, Peter Zauner, bil kandidat za stranko NSDAP in se  aktivno udeleževal njihovih prireditev. Zato je urad socialističnega deželnega glavarja Petra Doskozila  izjavil, da je treba znanstveno delo o biografiji Petra Zaunerja "intenzivirati". 

Identičen problem imamo tudi na Koroškem, saj je - poleg popolnoma neprimerne vsebine - avtorica  četrte kitice, Agnes Millonig, tudi bila članica Hitlerjeve stranke NSDAP, ter "NS - Frauenschaft" in je  poleg tega iz vsega srca pozdravila priključitev Avstrije nemškemu Reichu: "Das Heilige Ja" za Anschluss.  To se pravi, da je pozdravila izginotje Avstrije. To gospo Agnes Millonig je počastilo mesto Celovec leta  1996 s svojo ulico. Millonigova četrta kitica se poleg tega v originalu konča z besedami: "Das ist mein  deutsches Heimatland", kar so šele pozneje spremenili v "mein herrlich Heimatland". 

Spodnja Avstrija in Gradiščanska se bavita z biografijo avtorjev himn in njihovo nacistično preteklostjo,  kar bi se spodobilo tudi za Koroško. Še lepši bi pa bilo, če bi se uresničila stara ideja rektorja celovške  univerze, Olivera Vitoucha, ki je že leta 2018 z dobro utemeljenimi besedami predlagal natečaj za novo  besedilo koroške himne, usmerjeno v bodočnost. Podobno so se oglasili tudi naši študentje in  študentke. 

Človek se pa ne more znebiti neprijetnega občutka ob dejstvu, da so avtorji ali soavtorji treh avstrijskih  deželnih himn bili aktivni pripadniki nacionalsocialistične ideologije.  

Celovec, 12. 09. 2023

Narodni svet koroških Slovencev / Rat der Kärntner Slowenen Viktringer Ring 26 ● 9020 Celovec / Klagenfurt ● tel.: +43/(0)463/512528 www.nsks.at ● office@nsks.at ● ZVR-Zahl: 731075661 

Rat der Kärnter Slowenen noch einmal zur vierten Strophe der Landeshymne 

Dieser Tage hat die vom Land Niederösterreich eingesetzte Historikerkommission ihre Arbeit beendet. 

Sie kam zu dem Schluss, dass der Text der niederösterreichischen Hymne unproblematisch ist, dass  aber der Autor der Hymne kritisch hinterfragt werden muss. Franz Karl Ginzkey war Mitglied der  berüchtigten NSDAP und hatte darüber hinaus den Anschluss Österreichs an Deutschland begrüßt. 

Auch im Burgenland war der Verfasser des Liedtextes, Peter Zauner, Kandidat der NSDAP und beteiligte  sich aktiv an deren Veranstaltungen. Aus diesem Grund hat das Büro des sozialistischen  Landeshauptmannes, Peter Doskozil, erklärt, dass die wissenschaftliche Arbeit an der Biografie von  Peter Zauner "intensiviert" werden soll. 

In Kärnten haben wir ein identisches Problem, denn - abgesehen vom völlig unpassenden Inhalt - war  die Verfasserin der vierten Strophe, Agnes Millonig, auch Mitglied der NSDAP und der NS-Frauenschaft  und begrüßte überdies den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich von ganzem Herzen: "Das  Heilige Ja" zum Anschluss. Das heißt, sie begrüßte das Verschwinden Österreichs. Diese Frau Agnes  Millonig wurde 1996 von der Stadt Klagenfurt mit einer eigenen Straße geehrt. Die vierte Strophe von  Millonig endet im Original übrigens mit den Worten "Das ist mein deutsches Heimatland", was erst  später in "mein herrlich Heimatland" geändert wurde. 

Niederösterreich und das Burgenland beschäftigen sich mit der Biographie der Hymnenautoren und  deren NS-Vergangenheit, was auch für Kärnten passend wäre. Noch besser wäre es aber, wenn die alte  Idee des Rektors der Universität Klagenfurt, Oliver Vitouch, der bereits 2018 einen fundierten  Wettbewerb für einen neuen Text der Kärntner Hymne mit Blick auf die Zukunft vorgeschlagen hat,  zum Tragen käme. Einen ähnlichen Aufruf haben auch unsere Studierenden gemacht. 

Auch wenn alles geprüft wurde, bleibt angesichts der Tatsache, dass drei Autoren oder Koautoren von  österreichischen Landeshymnen Nationalsozialisten waren und für das Verschwinden Österreichs  eintraten, ein bitterer Nachgeschmack.


Nessun commento:

Posta un commento